Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37631
Title: Luật tổ chức Chính phủ Nhật Bản
Other Titles: Luật số 120 ngày 10 tháng 07 năm 1948; Sửa đổi theo Luật số 118 năm 2006
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Nhật Bản
Luật tổ chức chính phủ
Cơ quan Hành chính nhà nước
Cơ cấu tổ chức
Bộ
Đạo luật
Bộ trưởng
Tổng giám đốc
Abstract: Toàn văn Luật tổ chức Chính phủ Nhật Bản (Luật số 120 ngày 10 tháng 07 năm 1948; Sửa đổi theo Luật số 118 năm 2006).
Issue Date: 2014-10
Type: Văn bản pháp luật
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luat-TCCP-NhatBan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 475,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.