Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/37681
Title: Luật Tự trị địa phương của Nhật Bản
Keywords: Nhật Bản
Luật tự trị
Cơ quan thi hành
Quy định Điều lệ
Yêu cầu giám sát
Tài sản công hữu
Tuyển cử
Cơ quan hỗ trợ
Abstract: Toàn văn Luật Tự trị địa phương của Nhật Bản (Luật số 67 ngày 17 tháng 4 năm 1947 Chỉnh sửa lần cuối: Luật số 110 ngày 30 tháng 8 năm 201).
Issue Date: 2014-10
Type: Văn bản pháp luật
Method: Thư viện Quốc hội biên dịch
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luat Tu tri dia phuong_NhatBan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.