Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37718
Title: Quy trình lập pháp ở Cộng hòa Pháp
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Quy trình lập pháp
Cộng hòa Pháp
Pháp
Chính phủ Pháp
Văn bản pháp luật.
Thẩm quyền ban hành
Ủy quyền lập pháp
Quyền lập quy
Chương trình nghị sự
Vai trò của Chính phủ
Dự án Luật
Tham chính viện
Abstract: Pháp là quốc gia theo chế độ cộng hòa lưỡng tính (semi-presidential system). Quốc hội Pháp là quốc hội lưỡng viện,[4] trong đó hạ viện (gồm 577 đại biểu) và thượng viện (hiện có 343 đại biểu). Hạ viện (National Assembly) có nhiệm kỳ 5 năm, tuy nhiên, Tổng thống có thể giải tán Hạ viện trước hạn.[5] Hiến pháp của Pháp quy định rõ vai trò của Chính phủ là “xây dựng và thực hiện chính sách quốc gia” (Điều 20), trong khi đó vai trò của Quốc hội là “thông qua luật, giám sát hoạt động của Chính phủ và quyết định các chính sách công” (Điều 24). Ở Pháp, quan niệm về sự tách biệt giữa quyền lập pháp và quyền lập quy được thể hiện khá rõ trong Hiến pháp. Theo tinh thần này, quyền lập quy không được xem là quyền phái sinh từ quyền lập pháp mà được xem là loại quyền năng của Chính phủ trong việc đặt ra các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các vấn đề, các nội dung nằm ngoài phạm vi ban hành luật của Quốc hội (nằm ngoài quyền lập pháp). Trong bối cảnh ấy, lập pháp theo ủy quyền và việc thực hiện quyền lập quy không được xem là đồng nhất với nhau.
Issue Date: 2014-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quytrinhlapphap-phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 496,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.