Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37742
Title: Những hạn chế, bất cập liên quan đến chế định tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005 và gợi ý về hướng khắc phục trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam
Authors: Luật sư Nguyễn Duy Lãm
Keywords: Chế định tài sản
Quyền sở hữu
Bộ luật Dân sự 2005
Nền kinh tế thị trường
Kết cấu tài sản
Quyền tài sản
Hình thức sở hữu
Quyền con người
Hệ thống pháp luật
Vật quyền
Trái quyền
Hậu quả pháp lý
Abstract: Bài tham luận nêu lên những hạn chế, bất cập liên quan đến chế định tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005 và gợi ý về hướng khắc phục trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam. Những hạn chế, bất cập liên quan đến chế định tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005 và gợi ý về hướng khắc phục trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam.
Issue Date: 2016-10-27
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Bộ Tư pháp
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.