Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/37765
Title: Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Nhật Bản
Chính quyền địa phương
Chính quyền trung ương
So sánh chính quyền địa phương
Việt Nam
Phân cấp chính quyền địa phương
Nguyên tắc phân quyền
Tính tự chủ
Bầu cử chính quyền địa phương
Abstract: Thư viện Quốc hội đã tổ chức biên soạn báo cáo nghiên cứu về “Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản”. Nội dung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: (i) Những đặc trưng trong hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản; (ii) Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền Trung ương và người dân; (iii) Một số kết quả đạt được từ quá trình đổi mới tổ chức chính quyền địa phương.
Issue Date: 2014-04
Type: Báo cáo
Method: Học viện Hành chính quốc gia Việt Nam và Đại học Chuô Nhật Bản
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • ChinhquyendiaphuongNB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 859,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.