Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37809
Title: Luật Thủ tục hành chính
Keywords: Quản lý nhà nước
Quản lý hành chính công
Thủ tục hành chính
Hỗ trợ hành chính
Abstract: Luật này sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Thủ tục Hành chính Đức năm 1998 (Được ban hành ngày 23 tháng 1 năm 2003 - Công báo Liên bang I trang 102; Sửa đổi lần cuối bởi Điều 2 Khoản 1 Luật ra ngày 14 tháng 8 năm 2009 - Công báo Liên bang I trang 2827).
Type: Bản thông tin
Extent: 51tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatThuTucHanhChinhDuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 465,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.