Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37816
Title: Báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật về ban hành quyết định hành chính
Authors: Bộ Tư pháp
Keywords: Luật ban hành quyết định hành chính
Quyết định hành chính
Abstract: Báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về ban hành quyết định hành chính có các nội dung cơ bản sau đây: Phát hiện những lỗ hổng hiện chưa được quy định trong pháp luật chuyên ngành về quy trình ban hành quyết định hành chính; nhận dạng những điểm bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, không khả thi trong những quy định hiện đang tồn tại của pháp luật chuyên ngành liên quan đến việc ban hành quyết định hành chính. Trên cơ sở những phát hiện nói trên, phân tích, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện chế định pháp luật về ban hành quyết định hành chính trong dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính.
Type: Bản thông tin
Extent: 33tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.