Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/38430
Title: Nghiên cứu so sánh về Luật trưng cầu ý dân của một số nước trên thế giới
Authors: Hội luật gia Việt Nam
Keywords: Pháp luật
Trưng cầu ý dân
Dân chủ
Dân chủ trực tiếp
Luật Trưng cầu dân ý
Abstract: Trưng cầu dân ý (còn được gọi là lấy ý kiến toàn dân hoặc một cuộc bỏ phiếu về một câu hỏi nào đó) là một cuộc bỏ phiếu trực tiếp, trong đó toàn bộ cử tri được thể hiện ý kiến của mình bằng việc chấp nhận hoặc từ chối một đề xuất cụ thể, thường là một điều luật hoặc một vấn đề hệ trọng của đất nước. Kết quả của trưng cầu dân ý có thể dẫn đến việc thông qua một hiến pháp mới, sửa đổi hiến pháp, ban hành một luật mới, bãi miễn một quan chức được bầu hoặc chỉ đơn giản là đưa ra một chính sách cụ thể. Đây là một hình thức dân chủ trực tiếp.
Issue Date: 2013-12
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 29tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghien cu so sanh ve Luat TCYD của mot so nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 781,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.