Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/38565
Title: Kinh nghiệm xây dựng và triển khai Luật an toàn vệ sinh lao động ở một số nước trên thế giới
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Luật An toàn vệ sinh lao động
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Hội đồng nhà nước
Bảo đảm an toàn
Kiểm soát bệnh nghề nghiệp
Người lao động
Người sử dụng lao động
Hàn Quốc
Trung Quốc
Thái Lan
Bồi thường người lao động
Abstract: Tính tới thời điểm hiện tại, nước ta đã phê chuẩn 21 công ước của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), trong đó, Công ước số 187 về khung chính sách thúc đẩy vệ sinh an toàn lao động năm 2006 mới được gia nhập ngày 23/1/2014 và sẽ có hiệu lực năm 2015. Có thể nói, việc gia nhập Công ước này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động ở nước ta trong thời gian tới phù hợp với lộ trình trên, dự án Luật an toàn vệ sinh lao động sẽ được QH đưa ra xin ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8 - QH khóa 13. Việc đối chiếu, so sánh các qui định về an toàn vệ sinh lao động của ILO, của Liên minh Châu Âu hay của một số nước trong khu vực Châu Á là cần thiết đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật trong cùng lĩnh vực. Trong phạm vi của chuyên đề, giới thiệu kinh nghiệm triển khai và xây dựng Luật an toàn vệ sinh lao động của một số nước trong khu vực Châu Á: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore.
Issue Date: 2014-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 73.KinhnghiemxaydungLuat ve sinh an toan lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 682,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.