Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38658
Title: Chế định hôn ước: Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam.
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Chế độ tài sản vợ chồng
Áp dụng hôn ước
Đặc điểm của hôn ước
Hôn ước
Sử dụng tài sản cá nhân
Việt Nam
Hôn nhân hợp pháp
Chế độ tài sản
Chế độ biệt sản
Hôn ước theo pháp luật
Abstract: Nội dung của Báo cáo nghiên cứu, tập trung giải quyết các vấn đề chính như sau: Thứ nhất, cung cấp thông tin tổng quát chung về hôn ước như: Khái niệm hôn ước và các chế độ tài sản vợ chồng, đặc điểm của hôn ước. Thứ hai, nghiên cứu tổng quan về áp dụng hôn ước ở các nước trên thế giới, đồng thời lựa chọn nghiên cứu chế định hôn ước trong pháp luật một số quốc gia cụ thể như: Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Thái Lan. Bên cạnh việc trình bày chính sách, pháp luật của các quốc gia, Thư viện Quốc hội cũng phân tích lý do các quốc gia trên thế giới lại chọn lựa các hướng điều chỉnh như vậy. Thứ ba, phân tích khả năng áp dụng hôn ước trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2014-05
Type: Báo cáo
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.