Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38673
Title: Phá sản doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và việc sửa đổi Luật Phá sản
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Phá sản doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Luật Phá sản
Thủ tục giải quyết phá sản
Thẩm quyền giải quyết phá sản
Quyền chủ nợ
Thực trạng pháp luật về phá sản
Văn bản quy phạm pháp luật
Tình trạng phá sản
Chứng khoán
Thanh lý tài sản
Abstract: Trong bối cảnh tự do hóa thương mại, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, điển hình là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán đóng vai trò không nhỏ trong việc đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế ở mỗi quốc gia. Các doanh nghiệp này là những trung gian tài chính trên thị trường đảm bảo sự luân chuyển vốn nhịp nhàng trong nền kinh tế, đáp ứng các nhu cầu thanh toán, tín dụng của doanh nghiệp, trên cơ sở đó thúc đẩy các hoạt động thương mại trong nước và nước ngoài. Hiện nay, việc phá sản doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng phần nào được điều chỉnh bởi Luật phá sản năm 2004 và được cụ thể hóa trong một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Bên cạnh những mặt được, các quy định của pháp luật về phá sản ở nước ta, trong đó có các quy định của Luật phá sản năm 2004 sau hơn 8 năm thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.
Issue Date: 2014-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.