Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38821
Title: Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn
Authors: Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học
Keywords: Chính sách pháp luật
Đầu tư công
Nông nghiệp
Nông dân
Nông thôn
Giám sát thực hiện
Huy động vốn đầu tư công
An sinh xã hội
Xóa đói giảm nghèo
Chính sách xã hội
Xử lý vi phạm
Abstract: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.
Issue Date: 2012-03
Type: Báo cáo
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tam nong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 604,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.