Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39240
Title: Khái lược về sự phát triển của hợp đồng lao động ở Việt Nam
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Hợp đồng lao động
Luật lao động
Quan hệ lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Trải qua hơn 30 năm, từ năm 1963 đến nay, hợp đồng lao động từ chỗ là một hình thức tuyển dụng lao động tạm thời đến nay đã được coi là hình thức tuyển dụng lao động cơ bản thích hợp với nền kinh tế thị trường. Sự phát triển này là kết quả của sự đổi mới đường lối và chính sách phát triển kinh tế xã hội ở nước ta trong những năm qua.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1995_B8_Hopdonglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.