Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39293
Title: Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hoá và xã hội
Authors: Chu Hồng Thanh
Keywords: Chu Hồng Thanh
Quyền văn hoá
Quyền Kinh tế
Xã hội
Công ước quốc tế
Quyền dân sự chính trị
Abstract: Trình bày mốt số nội dung cơ bản của công ước quốc tế về quyền kinh tế văn hoá và xã hội. Đây là một công ước có nội dung tích cực và tiến bộ. Việc Việt Nam gia nhập công ước đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1995_B14_Conguocquoctekinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.