Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39302
Title: Vịnh Bắc Bộ là vùng nước lịch sử theo chế độ nội thuỷ
Authors: Nguyễn Văn Luận
Keywords: Nguyễn Văn Luận
Vịnh Bắc Bộ
Chế độ nội thuỷ
Vịnh lịch sử
Vùng nước lịch sử
Abstract: Vịnh Bắc Bộ là vịnh nằm giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, phân vịnh thuộc về phía Việt Nam là vùng nước lịch sử theo chế độ nội thuỷ, nó là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam. Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối đối với vùng vịnh này.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1995_B3_VinhBacBo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.