Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39307
Title: Vấn đề bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa - Nhận thức và quan điểm
Authors: Lê Minh Tâm
Keywords: Lê Minh Tâm
Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Giai cấp công nhân
Quyền lực nhà nước
Tập trung dân chủ
Tính dân tộc
Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Abstract: Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không những không làm mất đi bản chất ưu việt của nhà nước mà còn góp phần phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1995_B5_BanchatXHCN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.