Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39308
Title: Thể chế nghị viện của các nhà nước tư sản
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Thái Vĩnh Thắng
Thể chế nghị viện
Nhà nước tư sản
Nghị viện
Nghị viện tư sản
Abstract: Bài viết đưa ra những khái niệm chung nhất về thể chế nghị viện của nhà nước tư sản, cụ thể đi sâu làm rõ các vấn đề: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà ước tư sản; cơ cấu của nghị viện tư sản; thẩm quyền của nghị viện; và quy chế làm việc của nghị viện.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1995_B6_Thechenghivien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.