Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39332
Title: Tìm hiểu pháp luật về kinh tế tư nhân
Authors: Nguyễn Khắc Định
Keywords: Nguyễn Khắc Định
Kinh tế tư nhân
Xí nghiệp tư doanh
Hộ tiểu chủ
Xuất nhập khẩu
Hợp tác đầu tư
Pháp luật
Abstract: Nghiên cứu một số nội dung của một số văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của các loại hình hoạt động và lĩnh vực hoạt động của kinh tế tư nhân.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1996_B8_Phapluatvekinhtetunhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.