Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39337
Title: Quy định của pháp luật về di sản thừa kế qua các thời kỳ
Authors: Kiều Thanh
Keywords: Kiều Thanh
Di sản thừa kế
Di sản
Di chúc
Quyền thừa kế
Tài sản
Pháp lệnh thừa kế
Abstract: Bộ luật dân sự nước ta quy định tại điều 637 về di sản. Theo đó di sản là tài sản riêng của người chết, tài sản của người chết trong tài sản chung của người khác. Như vậy trải qua các giai đoạn sửa đổi cho thấy rằng các quy định về di sản trong luật thừa kế Việt Nam được phát triển cùng với tiến trình phát triển của đất nước, được thể hiện tập trung đầy đủ nhất trong bộ luật dân sự.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1996_B10_Phapluatthuake.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.