Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39345
Title: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng.
Authors: Vũ Thu Hạnh
Keywords: Vũ Thu Hạnh
Luật đất đai
Quyền sử dụng đất
Tổ chức sử dụng đất
Thuê đất
Tiền đền bù
Sở hữu toàn dân
Abstract: Việc quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng trong một pháp lệnh riêng biệt cho thấy tầm quan trọng và tính phức tạp trong các quan hệ của chủ thể này. Tuy nhiên việc sử dụng đất của các tổ chức đôi khi còn gặp nhiều vấn đề khác, do đó, Nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ hơn phần đất giao cho các tổ chức sử dụng.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1996_B2_Quyensudungdat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.