Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39364
Title: Nội dung và quy trình soạn thảo quy ước làng hiện nay
Authors: Nguyễn Huy Tính
Bùi Xuân Đính
Keywords: Bùi Xuân Đính
Nguyễn Huy Tính
Quy ước làng
Hương ước
Abstract: Việc soạn thảo hương ước mới hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh, mà trước hết là phải giải quyết vấn đề quan niệm về vị trí của hương ước mới đối với các vấn đề phát triển của nông thôn hiện nay; mối quan hệ giữa cấp huyện, xã với làng, giữa bốn ngành nội chính tư pháp văn hoá, khoa học trong việc soạn thảo, phê duyệt và thực thi hương ước. Quy ước làng phải hợp pháp luật, chuyển tải pháp luật, phù hợp với cuộc sống từng làng, cùng với pháp luật quản lý tốt đời sống xã hội, phục vụ công cuộc phát triển xã hội.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1996_B7_Quyuoclang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.