Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39370
Title: Ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính - Thực trạng và nguyên nhân
Authors: Lê Đình Khiên
Keywords: Lê Đình Khiên
Ý thức pháp luật
Quản lý hành chính
Cán bộ quản lý
Hiểu biết pháp luật
Tôn trọng pháp luật
Chấp hành pháp luật
Abstract: Ý thức pháp luật bao gồm hai yếu tố cơ bản: Trình độ hiểu biết pháp luật và thái độ tôn trọng chấp hành pháp luật. Tuy vậy, nhìn chung thái độ chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính còn thấp. Để nâng cao ý thức của cán bộ quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính nhà nước bằng pháp luật cần xác định nguyên nhân của tình trạng yếu kém về ý thức pháp luật của họ hiện nay.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1996_B6_Canboquanlyhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.