Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39379
Title: Học thuyết về nhà nước pháp quyền - Lịch sử và hiện tại
Authors: Nguyễn Văn Động
Keywords: Nguyễn Văn Động
Nhà nước pháp quyền
Nhà nước
Pháp luật
Quyền lực nhà nước
Abstract: Trình bày nội dung chủ yếu của học thuyết nhà nước pháp quyền bằng bốn hệ thống quan điểm lý luận. Học thuyết về nhà nước pháp quyền là hệ thống các tri thức khoa học dưới dạng các quan điểm, tư tưởng, lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước - pháp luật - con người trong xã hội có giai cấp.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1996_B4_Nhanuocphapquyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.