Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39381
Title: Công ty cổ phần liệu có phải là giải pháp hoàn chỉnh? (Tiếp theo bài:"Cấu trúc vốn của công ty")
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Công ty cổ phần
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp tư nhân
Chuyển nhượng cổ phiếu
Tài sản tư nhân
Abstract: Đặc trưng của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn của những người lập ra nó, là sự tự do chuyển nhượng cổ phiếu giữa các thành viên với nhau và giữa thành viên với người thứ ba. Bản thân công ty phải chịu trách nhiệm vô hạn trước các đối tác, các chủ nợ. Tức là công ty phải thực hiện nghĩa vụ bằng toàn bộ tài sản của mình.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1996_B5_Congtycophan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.