Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39387
Title: Một số nét mới của luật ngân sách nhà nước
Authors: Phạm Giang Thu
Keywords: Phạm Giang Thu
Luật ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước
Hệ thống ngân sách nhà nước
Cân đối ngân sách nhà nước
Phân cấp quản lý ngân sách
Thu điều tiết ngân sách
Thu bổ sung ngân sách
Abstract: Luật ngân sách nhà nước với nhiều nội dung mới là đạo luật có ý nghĩa quan trọng về mặt lập pháp cũng như đối với thực tiễn hoạt động ngân sách nhà nước. Luật ngân sách nhà nước thay thế một khối lượng lớn các văn bản dưới luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, từng bước thực hiện yêu cầu về cân đối ngân sách nhà nước được nêu trong Cương lĩnh Đại hội Đảng lần thứ VIII, thực hiện tốt chính sách tài chính quốc gia đến năm 2000.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1996_B9_LuatngansachNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.