Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39394
Title: Sửa đổi Bộ luật hình sự - Phương pháp tiếp cận và một số vấn đề về hình phạt
Authors: Nguyễn Đức Tuấn
Keywords: Nguyễn Đức Tuấn
Bộ luật hình sự
Hình phạt
Pháp luật hình sự
Chính sách hình sự
Kỹ thuật lập pháp hình sự
Chế định luật hình sự
Abstract: Qua hơn 8 năm thi hành (1986-1996) Bộ luật hình sự đã phát huy công dụng tích cực là công cụ của nhà nước để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội... Tuy nhiên trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, Bộ luật hình sự vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm, nhiều quy định không còn phù hợp với tình hình mới, làm hạn chế hiệu quả đấu tranh và phòng ngừa tội phạm. Vì vậy Bộ luật hình sự cần sửa đổi một cách cơ bản và toàn diện.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1996_B12_SuadoiBLHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.