Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39493
Title: Hoà giải và trọng tài trong giải quyết tranh chấp lao động
Authors: Nguyễn Hữu Chí
Keywords: Nguyễn Hữu Chí
Hợp đồng lao động
Tranh chấp lao động
Quan hệ lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Hòa giải
Trọng tài
Abstract: Trong thị trường lao động, hình thức pháp lý phổ biến và được sử dụng rộng rãi để thiết lập quan hệ lao động là hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động được hình thành trên cơ sở tự do, tự nguyên, bình đẳng, không trái pháp luật của các chủ thể. Song trong thực tế lại có nhiều vấn đề xảy ra, do đó hợp đồng lao động cần xây dựng các tiêu chí pháp luật để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1997_B1_Giaiquyettranhchaplaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 669,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.