Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39515
Title: Vấn đề tài phán trong lĩnh vực thuế vụ ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Tuyến
Keywords: Nguyễn Tuyến
Thuế vụ
Nguyên tắc hiến định
Mô hình tài phán
Tố tụng tài phán
Phi tụng tài phán
Thuế trực thu
Thuế gián thu
Abstract: Bài viết phác hoạ một cách tổng quát nhất về nội dung căn bản của mỗi mô hình trong lĩnh vực thuế vụ, góp phần đưa lại những thông tin cần thiết đối với những người quan tâm đến pháp luật thuế. Các mô hình được đề cập đến là: mô hình tố tụng tài phán, mô hình phi tụng tài phán
Issue Date: 1997
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1997
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1997_B10_Taiphanthuevu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 522,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.