Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39537
Title: Một số ý kiến về thực trạng và phương hướng hoàn thiện pháp luật trọng tài kinh tế ở nước ta hiện nay
Authors: Đoàn Năng
Keywords: Đoàn Năng
Pháp luật trọng tài kinh tế
Kinh tế nhiều thành phần
Cơ chế thị trường
Kinh tế thị trường
Trọng tài kinh tế
Tổ chức trọng tài
Abstract: Để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh tế trong nền kinh tế thị trường, bằng Nghị định 116/CP ngày 5/9/1994, Chính phủ đã cho phép thành lập các trung tâm trọng tài kinh tế với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Nước ta hiện nay chỉ tồn tại một loại hình trọng tài là trọng tài phi chính phủ và bao gồm trung tâm trọng tài quốc tế bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam và các trung tâm trọng tài kinh tế ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1998_B3_Trongtaikinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.