Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39556
Title: Cơ sở pháp lý để ngân hàng tham gia kinh doanh chứng khoán
Authors: Phạm Giang Thu
Keywords: Phạm Giang Thu
Thị trường chứng khoán
Kinh doanh chứng khoán
Ngân hàng chuyên doanh
Ngân hàng đa năng
Công ty tài chính
Hợp tác xã tín dụng
Ngân hàng nội biên
Ngân hàng ngoại biên
Abstract: Hoạt động kinh doanh chứng khoán là một trong những nội dung kinh doanh quan trọng của các ngân hàng. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính nhiều hơn bất kỳ một trung gian tài chính nào khác. Tuỳ theo từng mô hình hệ thống ngân hàng mà các ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán một cách trực tiếp, toàn diện hay gián tiếp trong từng lĩnh vực cụ thế.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1998_B8_Nganhangkinhdoanhchungkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.