Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39603
Title: Cần chú trọng tới tính thực tế của hợp đồng lao động khi xét xử các tranh chấp lao động
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Hợp đồng lao động
Tranh chấp lao động
Toà lao động
Quan hệ lao động
Giao kết hợp đồng
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Phân tích hợp đồng lao động là hợp đồng đặc biệt trong các chủng loại hợp đồng đang được sử dụng trong hoạt động trao đổi hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ...Nhấn mạnh cách đánh giá, công nhận và xử lý đối với các quan hệ lao động thông qua hợp đồng lao động, nhất là trong hoạt động xét xử của toà lao động hiện nay.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1998_B3_Tranhchaplaodong-hopdonglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 475,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.