Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39629
Title: Cách tháo gỡ một số vướng mắc khi giải quyết các tranh chấp lao động tại toà án
Authors: Nguyễn Thị Kim Phụng
Keywords: Nguyễn Thị Kim Phụng
Tranh chấp lao động
Toà lao động
Quy chế lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Nghiên cứu, tìm hiểu một số cách tháo gỡ vướng mắc khi giải quyết các tranh chấp lao động tại toà. Đưa ra một số ý kiến về việc xác định thẩm quyền của toà án đối với một số tranh chấp lao động cá biệt.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1999_B5_Giaiquyettranhchaplaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.