Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39663
Title: Bàn về chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Nguyễn Xuân Thu
Bảo hiểm xã hội
Chế độ bảo hiểm
Chế độ trợ cấp
Abstract: Chính sách bảo hiểm xã hội của nhà nước ta đã thu được những kết quả nhất định và đang đi vào thế ổn định. Đối với chế độ bảo hiểm của cán bộ xã, phường việc làm thiết thực nhất của cơ quan chức năng nhà nước trong thời gian tới là lưu tâm đến nguyện vọng của cán bộ xã, tiếp tục hoàn thiện, tạo ra chính sách bảo hiểm xã hội hợp lý, vừa đảm bảo lợi ích người lao động, vừa phù hợp lợi ích chung toàn xã hội.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1999_B7_Baohiemxahoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 58,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.