Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39677
Title: Mấy ý kiến về hợp đồng lao động vô hiệu
Authors: Đào Thị Hằng
Keywords: Đào Thị Hằng
Hợp đồng lao động
Quan hệ lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Hợp đồng lao động vô hiệu
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường, hợp đồng lao động là công cụ pháp lý quan trọng để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ lao động giữa người có sức lao động và người có nhu cầu sử dụng lao động. Bài viết nêu một số ý kiến về hợp đồng lao động vô hiệu nhằm góp phần từng bước hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động phù hợp với bản chất và đặc thù của của quan hệ lao động.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1999_B5_Hopdonglaodongvohieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 72,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.