Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39729
Title: Khái niệm thương mại trong pháp luật Việt Nam và những bất cập dưới góc độ thực tiễn áp dụng và chính sách hội nhập
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Thương mại
Luật thương mại
Xung đột pháp luật
Abstract: Phân tích sự bất tương thích trong khái niệm thương mại giữa pháp luật nước ta với pháp luật các nước và pháp luật quốc tế. Những bất tương thích về khái niệm là sự bất tương thích về nội dung và phạm vi điều chỉnh của một văn bản, lĩnh vực pháp luật. Vì vậy việc sửa đổi pháp luật thương mại cần phải khắc phục sự bất tương thích này.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2000_B7_Thuongmaitronggiaidoanhoinhap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 106,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.