Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39741
Title: Pháp luật - Yếu tố quan trọng bảo đảm tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững
Authors: Lê Minh Tâm
Keywords: Lê Minh Tâm
Pháp luật
Tăng trưởng kinh tế
Phát triển bền vững
Abstract: Phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần khẳng định sự cần thiết phải coi trọng pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2000_B7_Phapluat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 118,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.