Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39754
Title: Mấy vấn đề về hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào
Authors: Xổm Xay Xỉ Hà Chắc
Keywords: Xổm Xay Xỉ Hà Chắc
Hệ thống pháp luật
Pháp luật kinh tế
Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào
Kinh tế thị trường
Quản lý kinh tế
Abstract: Tìm hiểu một số vấn đề về hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào thông qua việc nghiên cứu thực trạng pháp luật kinh tế của Lào; sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế ở Lào.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2000_B9_Phapluatkinhte-Lao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 140,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.