Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39847
Title: Về một số điểm mới trong báo cáo chính trị đại hội Đảng IX và những vấn đề đặt ra đối với luật học
Authors: Lê Minh Tâm
Keywords: Lê Minh Tâm
Chính trị
Báo cáo chính trị
Đại hội Đảng IX
Nhà nước
Pháp luật
Abstract: Phân tích và nêu những ý kiến bước đầu về những vấn đề đặt ra với luật học trong giai đoạn hiện nay, dựa trên cơ sở nhận thức về một số điểm mới trong báo cáo chính trị có liên quan đến lĩnh vực nhà nước và pháp luật.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2001_B6_BaocaoChinhtri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 112,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.