Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39871
Title: Một số ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Thái Vĩnh Thắng
Hiến pháp
Sửa đổi hiến pháp
Chế độ chính trị
Chế độ kinh tế
Bộ máy nhà nước
Abstract: Đưa ra những điều luật cơ bản cần sửa đổi trong Hiến pháp 1992: về lời nói đầu; về chương 1 chế độ chính trị; về chương 2 chế độ kinh tế; về bộ máy nhà nước.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2001_B5_YkiensuadoiHP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 93,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.