Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39886
Title: Bàn về sở hữu pháp nhân và đổi mới quan niệm sở hữu tài sản trong doanh nghiệp nhà nước
Authors: Bùi Ngọc Cường
Keywords: Bùi Ngọc Cường
Sở hữu nhà nước
Sở hữu pháp nhân
Sở hữu tài sản
Doanh nghiệp nhà nước
Pháp nhân doanh nghiệp
Tài sản doanh nghiệp
Abstract: Đưa ra một số ý kiến bàn về sở hữu pháp nhân và đổi mới quan niệm sở hữu tài sản trong doanh nghiệp nhà nước.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2001_B2_Sohuuphapnhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 96,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.