Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39930
Title: Góp phần đổi mới nhận thức về chức năng của nhà nước
Authors: Lê Thu Hằng
Keywords: Lê Thu Hằng
Cải cách hành chính
Bộ máy nhà nước
Quyền lực nhà nước
Trình độ dân chủ
Cơ cấu giai cấp
Abstract: Trình bày một số nhận thức về chức năng của nhà nước nói chung, chức năng của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, góp phần làm sáng tỏ chức năng của nhà nước đặt trong yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước nhằm đặt nhà nước vào đúng vị trí của mình.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2002_B3_ChucnangNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 97,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.