Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39934
Title: Vấn đề lao động phục vụ trong cơ quan nhà nước
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Nguyễn Xuân Thu
Quản lý nhà nước
Lao động
Người lao động
Biên chế lao động
Lao động hợp đồng
Abstract: Trình bày một số vấn đề về việc sử dụng lao động phục vụ trong các cơ quan nhà nước. Đây là những người làm việc tai các bộ phận phục dịch, dịch vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên; cơ quan đại diện nước Việt Nam tại nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cung cấp...
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2002_B8_LaodongphucvutrongcoquanNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 73,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.