Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39978
Title: Quyền lập quy của cơ quan hành pháp
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Nguyễn Đăng Dung
Pháp luật
Cơ quan hành pháp
Quyền lập quy
Chính phủ
Cơ quan hành pháp
Văn bản quy phạm pháp luật
Quản lý nhà nước
Quyền hành pháp
Abstract: Bài viết mong muốn lý giải cơ sở lý luận của việc Chính phủ và cơ quan của Chính phủ được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tính chất là chức năng chính của các cơ quan hành pháp, nhất là của Chính phủ cơ quan hành chính cao nhất của mỗi quốc gia.
Issue Date: 2002
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2002
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2002_B2_Quyenlapquy-coquanhanhphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 99,59 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.