Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40029
Title: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - Một số khía cạnh lý luận cần được nhận thức đúng
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Lê Hồng Hạnh
Doanh nghiệp
Cổ phần hoá doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Cải cách doanh nghiệp nhà nước
Abstract: Tìm hiểu một số khía cạnh lý luận về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, các cách thức tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; vấn đề bản chất của việc cổ phần hoá và những chủ trương đường lối để thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2003_B3_CophanhoaDNNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 122,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.