Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40065
Title: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động - Bước phát triển mới trong lĩnh vực bảo vệ người lao động
Authors: Nguyễn Thị Kim Phụng
Keywords: Nguyễn Thị Kim Phụng
Bộ luật lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Sức lao động
Quan hệ lao động
Bảo vệ người lao động
Tự do việc làm
Abstract: Bảo vệ người lao động là nhiệm vụ cơ bản của pháp luật lao động, không chỉ ở Việt Nam mà ở khắp thế giới. Cơ sở xác định nhiệm vụ trên là bản chất phụ thuộc của người lao động vào người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, là tầm quan trọng của sức lao động đối với người lao động và xã hội. Vì vậy việc thực hiện nhiệm vụ này cũng là lý do cơ bản để luật lao động ra đời, tồn tại và phát triển.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạo chí Luật học số 2-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2003_B8_SuadoiBLLD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 138,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.