Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40126
Title: Một số điểm cần sửa đổi bổ sung trong pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Đỗ Ngân Bình
Lao động
Tranh chấp lao động
Người sử dụng lao động
Người lao động
Quan hệ lao động
Abstract: Nghiên cứu một số điểm cần sửa đổi bổ sung trong pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động. Qua đó đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm bước đầu hoàn thiện pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động, để pháp lệnh thực sự đi vào cuộc sống và góp phần tích cực giải quyết tranh chấp lao động trong thực tiễn.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2003_B7_Phaplenhtranhchaplaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 139,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.