Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40129
Title: Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp hành chính ở Nhật Bản
Authors: Phạm Hồng Quang
Keywords: Phạm Hồng Quang
Hành chính
Tranh chấp hành chính
Nhật Bản
Hệ thống tài phán
Tài phán hành chính
Khiếu nại hành chính
Kiện tụng hành chính
Toà án tư pháp
Abstract: Tìm hiểu về thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính ở Nhật Bản; phân tích kinh nghiệm giải quyết hành chính và những vấn đề còn tồn tại trong giải quyết kiện tụng hành chính ở Nhật Bản.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2003_B9_Giaiquyettranhchaphanhchinh-Nhat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 148,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.