Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40157
Title: Việc thực hiện các công ước của tổ chức lao động quốc tế về quyền lao động nữ ở Việt Nam
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Đỗ Ngân Bình
Lao động
Tổ chức lao động quốc tế
ILO
Lao động nữ
Quyền lao động nữ
Bình đẳng lao động
Abstract: Đề cập các công ước về quyền lao động nữ đã được Việt Nam thông qua là công ước số 45, công ước số 100, công ước số 111. Trên cơ sở đó bước đầu đánh giá việc thực hiện các công ước này ở Việt Nam, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lao động nữ theo quy định của ILO.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san tháng 3-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocĐS3.2003_B2_Quyenlaodongnu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 158,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.