Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40174
Title: Vấn đề bảo vệ lao động nữ trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
Authors: Đào Thị Hằng
Keywords: Đào Thị Hằng
Bộ luật lao động
Người lao động
Lao động nữ
Bảo vệ lao động nữ
Người sử dụng lao động
Bảo hiểm xã hội
Lao động
Hợp đồng lao động
Abstract: Trao đổi một số ý kiên xung quanh nội dung bảo vệ lao động nữ trong Luật sửa đổi bổ sung, tuy nhiên giới hạn ở việc xem xét, đánh giá các quy định riêng đối với lao động nữ trong đạo luật đó.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san tháng 3-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDS3.2003_B7_Baovelaodongnu-BLLD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 120,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.