Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40179
Title: Thừa kế quyền sử dụng đất - Một số vấn đề cần sửa đổi bổ sung
Authors: Trần Thị Huệ
Keywords: Trần Thị Huệ
Bộ luật dân sự
Quyền sử dụng đất
Thừa kế quyền sử dụng đất
Luật đất đai
Di sản
Quyền tài sản
Sở hữu đất đai
Di sản thừa kế
Abstract: Quan hệ thừa kế về quyến sử dụng đất là một nội dung hết sức quan trọng vì đất đai luôn là tư liệu sản xuất quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của các quan hệ sản xuất. Bởi vậy những quy định về quyền thừa kế đất đai cần phải nghiên cứu thấu đáo trong quá trình sửa đổi, bổ sung luật dân sự, nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh quy phạm pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học Đặc san tháng 3-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDS3.2003_B8_Thuakequyensudungdat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 93,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.